อ33204 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2

มาตรฐาน

รายวิชาเพิ่มเติม                                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                                               จำนวน 1.0 หน่วยกิต เวลา 40 ชั่วโมง

 

 

คำอธิบายรายวิชา

อธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างของประโยค ข้อความ สำนวน บทกลอน ของภาษาอังกฤษกับภาษาไทย นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน ท้องถื่น และประเทศชาติ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ที่ได้จากการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์แบะสรุปจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆโดยการพูดและเขียนเป็นภาษา อังกฤษ เพื่อิให้ผ้เรียนรักความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริตและอยู่อย่างพอเพียง

 

ผลการเรียนรู้

1.บอกส่วนประกอบที่สำคัญของประโยคได้

2.วิเคราะห์ส่วนที่ผิดของไวยากรณ์ในประโยค และแก้ไขให้ถูกต้องพร้อมทั้งบอกเหตุผลได้

3.ใช้ภาษาอังกฤษในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติโดยการพูดและการเขียนได้

4.นำเสนอข้อมูลต่างๆที่ได้จากการใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น ค้นคว้าความรู้จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ได้

รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s