king brithday By_santi M6/2

มาตรฐาน

http://en.wikipedia.org/wiki/Bhumibol_Adulyadej

5555555555555555555555555555555555

Advertisements

Vocabulary/phrasal-verbs-list.htm By Santi M.6/2

มาตรฐาน
cheer up become happier

กลายเป็นความสุข

She cheered up when she heard the good news.
cheer someone up make happier

ทำให้มีความสุขมาก

I brought you some flowers to cheer you up.
chip in help

ช่วย

If everyone chips in we can get the kitchen painted by noon.
clean something up tidy, clean

เป็นระเบีบเรียบร้องสะอาด

Please clean up your bedroom before you go outside.
come across something find unexpectedly

ไม่คาดคิด

I came across these old photos when I was tidying the closet.
come apart separate

แยก

The top and bottom come apart if you pull hard enough.
come down with something become sick

นอนเจ็บ

My nephew came down with chicken pox this weekend.
come forward volunteer for a task or to give evidence

อาสาสมัคสำหรับงานหรือให้หลังฐาน

The woman came forward with her husband’s finger prints.
come from somewhere originate in

เกิดใน

The art of origami comes from Asia.
count on someone/something rely on

วางใจ

I am counting on you to make dinner while I am out.
cross something out draw a line through

วาดเส้นผ่าน

Please cross out your old address and write your new one.

In Satyle By Santi Rattanalert M6/2

มาตรฐาน

      -No end    *ไม่มีที่สิ้นสุด*                                

 

-Items of clothing              -Retro designs

-Appeal                                  -Cool phrases

-Discuss                                  -Popular styles

-A fashion item                    -Sneakers

-No end                                    -Sneak  up

-Popularity                             -Athletes

-Fashion                                  -Multipurpose

-Hiking                                       -Gym

-A chic dress                            -Outfit

   -Teen icon                              -Bright coloes                      

  -Unofficial uniform           -Various patterns      

 

อ33204 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2

มาตรฐาน

รายวิชาเพิ่มเติม                                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                                               จำนวน 1.0 หน่วยกิต เวลา 40 ชั่วโมง

 

 

คำอธิบายรายวิชา

อธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างของประโยค ข้อความ สำนวน บทกลอน ของภาษาอังกฤษกับภาษาไทย นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน ท้องถื่น และประเทศชาติ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ที่ได้จากการสืบค้น ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์แบะสรุปจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆโดยการพูดและเขียนเป็นภาษา อังกฤษ เพื่อิให้ผ้เรียนรักความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริตและอยู่อย่างพอเพียง

 

ผลการเรียนรู้

1.บอกส่วนประกอบที่สำคัญของประโยคได้

2.วิเคราะห์ส่วนที่ผิดของไวยากรณ์ในประโยค และแก้ไขให้ถูกต้องพร้อมทั้งบอกเหตุผลได้

3.ใช้ภาษาอังกฤษในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติโดยการพูดและการเขียนได้

4.นำเสนอข้อมูลต่างๆที่ได้จากการใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น ค้นคว้าความรู้จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ได้

รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้

Shania Twain – You’re Still The One – HD Video Live by Santi m.5/2

มาตรฐาน

When I firest saw you, I saw love
And the first time you touched me
I felt love and after all this time
You’re still the one I love Mmm…Yeah

Looks like we made it
Look how far we’ve come my baby
We mighta took the long way
We knew we’d get there someday

* They said “I bet they’ll never make it”
But just look at us holding on
We’re still together still going strong

** (You’re still the one)
You’re still the one I run to
The one that I belong to
You’re still the one I want for life
(You’re still the one)
You’re still the one that I love
The only one I dream of
You’re still the one I kiss good night

Ain’t nothin’ better
We beat the odds together
I’m glad we didn’t listen
Look at what we would be missin’

[Repeat *, **]

You’re still the one

[Repeat **]

I’m so glad we made it
Look how far we’ve come my baby

Memory It slipped my mind. by santi

มาตรฐาน
It slipped my mind.

       
 
Hear the storyline. Erica is planning the menu for the dinner party next week.  All of a sudden, she remembers that she has forgotten to invite Linda….
       
  Erica: I’ve sent out the invitations for the dinner party. 
  Manuel: That’s good.  Now what should we do?
  Erica: We’ve got to plan the menu.
  Manuel: Oh, that’s right.  Do you have anything in mind?
  Erica: I think I’m going to make the chicken salad we had at Pompa last time.  Remember I asked the chef for the recipe?
  Manuel: Yeah, but did you forget that Linda doesn’t eat chicken?
  Erica: Linda?  Oh, my Gosh!  I forgot to invite her!  She’ll be mad at me. It just slipped my mind.
  Manuel: Well, it’s not too late yet.  I’ll make a phone call.  Don’t worry.
  Erica: Thanks!  I think I’m getting old!
  Manuel: Looks like you ARE!
       

English Test Online by santi M5/2

มาตรฐาน

 http://www.engtest.net/?status=d

 
    Learn English With Mr. Duncan: Questions & Answers !
Home  »  Everyday English  »  Learn English With Mr. Duncan: Questions & Answers !
Headline : มาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของคำถาม การตั้งคำถามและการตอบคำถามกันค่ะ …
Date : 23   มกราคม   2555
View : 56     Reply : 0 Conundrum (N): ปริศนา
Difficulty (N): ความยากลำบาก
Poser (N): ปัญหาที่ท้าทาย
Predicament (N): สภาวะลำบากใจ
Problem (N): ปัญหา  
Puzzle (N): ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ยากลำบาก Comeback (N): การโต้ตอบแบบทันควัน
Counter (ADJ): ที่โต้ตอบออกไป
React (V): ตอบสนอง
Reply (N): การตอบ
Response (N): การตอบสนอง
Retort (V): โต้ตอบ
Solution (N): วิธีแก้ปัญหา
Quandary (N): ความไม่แน่ใจ
Query (N): คำถาม
Request (N): การขอร้อง
Riddle (N): ปริศนา  
Teaser (N): ปริศนา   

By Eva
 
 

etail&&type=03-01&&topic_id=2734

Proverb by santi m.5/2

มาตรฐาน

Dead men tell no lies = คนที่ตายไปแล้วไม่โกหก

Tomorrow is a new day = พรุ่งนี้เป็นวันใหม่

Big fish eat  little fish = ปลาใหญ่กินปลาเล็ก

No pains no agains = ไม่ลำบากก็ไม่ได้ผลสำเร็จ

Kill two birds with one stone = ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว

Critical Reading (การอ่านเชิงวิเคราะห์2)

มาตรฐาน

Critical Reading …(การอ่านเชิงวิเคราะห์)

ะOne successful strategy for textbook reading is: SQ4R

  • Step 1:   Survey

  • Step 2:   Question

  • Step 3:   Read

  • Step 4:   Record

  • Step 5:   Recite

  • Step 6:   Reflect

http://www.criticalreading.com/critical_reading.htm


.Facts v. Interpretation What a Text Says, Does, and Means: Reaching for an Interpretation Goals of Critical Reading Analysis and Inference: The Tools of Critical Reading

Related Topics


Critical Reading, at its Core, Plain and Simple
Critical Reading v. Critical Thinking

Choices: The Ingredients of Texts
Inference: Reading Ideas as Well as Words
Three Ways to Read and Discuss Texts
Mind Map – SQ4R Reading Method

จุดประสงค์ 
0bjection นำมาจากหลักการอ่านจาก ม รามคำแหง  มาดัดแปลงใช้ 
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ :Content
  บทที่1 : ความรู้เรื่องคำศัพท์และวิธีขยายวงศัพท์
  บทที่2 : โครงสร้างของคำศัพท์
  บทที่3 : ความหมายระหว่างประโยค
  บทที่4 : หลักการอ่านอนุเฉท
  บทที่5 : หลักการอ่านอนุเฉทแบบการพรรณา
 

บทที่6 : หลักการอ่านอนุเฉทแบบการวิเคราะห์

  บทที่7 : หลักการอ่านอนุเฉทแบบเหตุและผล
  บทที่8 : การอ่านอนุเฉทแบบเปรียบเทียบ
  บทที่9 : การอ่านบทความหรือความเรียงสั้นๆ
  บทที่10 : หลักการอ่านเพื่อศึกษา

Culture Shock by santi m.5/2

มาตรฐาน

“Culture Shock ข้อไหนที่รับไม่ได้มากที่สุด

อันดับ 5 ร้านค้าปิดเร็ว

 

               ร้านค้าในต่างประเทศทั้งฝั่งออสเตรเลียและยุโรปนั้น ปกติ 5-6 โมงก็เริ่มเก็บหมดแล้วค่ะ 3 ทุ่มนี่อย่าหวังเลยว่าจะหาอะไรกินได้ เงียบมากๆ แถมวันอาทิตย์ห้างก็ยังหยุดอีกต่างหาก !! อะไรกันเนี่ย สู้ที่ไทยก็ไม่ได้เนาะ อยากกินอะไรก็มีให้กินตลอดเวลา ยิ่งดึกยิ่งคึก น้องๆ บางคนนี่เป็นพวกชอบออกมาหาอะไรกินตอนกลางคืน เจอแบบนี้ตอนแรกๆ หลายคนถึงกับจ๋อยเลยล่ะค่ะ เพราะไม่มีอะไรจะกิน ออกไปไหนก็ไม่ได้ เพราะเค้าเก็บร้านกันหมดแล้ว เงียบสนิท
อันดับ 4 ไม่อาบน้ำ
               ในหน้าหนาวนี่ โหย ฝรั่งนี่อาบน้ำแทบจะนับครั้งได้เลยค่ะ 3-4 วันจะอาบที หรือบางคนสัปดาห์นึงจะอาบซักครั้ง พอเวลาออกไปข้างนอกก็แค่ฉีดน้ำหอมพอเป็นพิธี คนไทยอย่างเราไปเห็นแบบนั้นนี่ เอ่อ ไหวมั้ยคะ คนไทยอย่างเราต่อให้หนาวแค่ไหน ก็ต้องขออาบหน่อยเถอะ จะน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรก็ว่ากันอีกที แต่ยังไงก็ต้องอาบ ไม่งั้นจะรู้สึกแปลกๆ คือมันก็ไม่เหม็นหรอกใช่มั้ยคะเพราะเหงื่อไม่ออก แต่มันก็แปลกๆ อะเนาะ ยิ่งไม่อาบน้ำแล้วมาทักทายเราด้วยวิธีหอมแก้ม รู้สึกสยิวกิ้วยังไงก็ไม่รู้ 5555
อันดับ 3 การล้างจาน

 

               หลายคนคงเคยได้ยินว่า ในเมืองนอกโดยเฉพาะแถบยุโรปเนี่ย เค้าจะมีน้ำยาล้างจานชนิดพิเศษค่ะ คือเอามาล้างๆ ถูๆ บนจาน จากนั้นเช็ดน้ำยาออก เสร็จ ! O_O ไม่มีการล้างน้ำเปล่าแต่อย่างใด คนไทยอย่างเราก็อึ้งสิครับท่าน ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อน บางคนแรกๆ ถึงกับรับไม่ได้ อี๋ มันจะสะอาดเหรอ ไม่กล้าเอามาใช้ ต้องแอบเอาไปล้างน้ำเปล่าอีกที … แต่ฝรั่งทุกคนเค้ายืนยันค่ะว่าสะอาดแน่นอน เราก็ได้แต่เออออไป แต่ก็แอบเอาจานไปล้างน้ำเปล่าอีกรอบอยู่ดีเพื่อความสบายใจ
อันดับ 2 จามหรือสั่งน้ำมูกเสียงดัง

 

                โอ้โห อย่าเรียกว่าเสียงดังจะดีกว่า ขอให้เรียกว่าแผ่นดินไหว อะไรมันจะสั่งดังกันได้ขนาดนั้น !!! โดยเฉพาะบนรถบัสหรือรถไฟเนี่ย สั่งน้ำมูกทีแบบสนั่นเสียงดังไปทั้งรถ พูดอย่างนี้อาจไม่เห็นภาพ แต่ถ้าใครเจอจะต้องตกใจแน่นอน เพราะมันดังจริงๆ ค่ะ บางทีบนโต๊ะกินข้าวนี่แหละ กำลังจะตักข้าวเข้าปาก คุณเพื่อนข้างๆ ดันสั่งซื้ดๆ แบบไม่เกรงใจ เล่นเอากินข้าวมื้อนั้นไม่ลงไปเลย หรือบางทีนั่งรถไฟ กำลังเหล่คนหล่ออยู่เพลินๆ ปรากฏพ่อคุณดันสั่งน้้ำมูกออกมา ฟื้ดดดดดดดดดดด โอ้โห ความหล่อหายเกลี้ยง = =”
อันดับ 1 เท้า = มือ

                ฝรั่งบางคนเค้าไม่ถือเรื่องพวกนี้ค่ะ ซึ่งเป็นเรื่องที่คนไทยอย่างเรารับไม่ได้อย่างมากกก เช่น เราขอให้เค้าหยิบหนังสือให้ แต่เค้ากำลังมือไม่ว่าง เค้าก็เลยเอาเท้าเขี่ยๆ หนังสือนั้นมาให้เรา หรือบางทีอาจจะเคยเห็นเด็กๆ ใช้เท้าเขี่ยคุณพ่อคุณแม่เล่นๆ หรือที่น่าจะเห็นกันบ่อยๆ คือ บางทีครูก็นั่งอยู่ในห้องนั่นแหละ แต่นักเรียนเอาเท้าขึ้นมาไว้บนโต๊ะซะอย่างนั้น …. ต่อให้เห็นจนชินแค่ไหนก็เถอะ แต่คนไทยอย่างเราไม่มีวันเลียนแบบแน่ๆ ใช่มั้ยคะ Culture Shock อย่างอื่นยังพอไหว แต่มาเจอใช้เท้าแทนมือแบบนี้ บางคนรับไม่ได้หรือมองว่าหยาบคายอย่างแรงเลยก็มีค่ะ

Unusual Festivals by santi m.5/2

มาตรฐาน

March

Las Fallas – Valencia Fire Festival (week ending 19 March)

This remarkable festival of fire and fireworks[1] in Valencia, Spain, will surely excite the latent pyromaniac in us!

Each day of Las Fallas[2] (Falles in Valencian) there are two firework displays. The first – at 2pm in the afternoon – consists of a cacophany of noisy explosions with lots of smoke. The second – late in the evening – is a large and impressive display of traditional fireworks. There are also brass bands, processions, an enormous floral virgin, and much rowdy partying.

Hundreds of combustible statues are erected, many over six metres tall. They may be provocative, satirical, ugly or grotesque – or simply caricatures of famous people.

On the final evening (the “crema”, or burning), the statues are systematically destroyed. Flaming arrows and explosives are used to set them alight, after which they collapse into massive bonfires. After that, the final firework spectacular takes place and the largest statue (falla) is destroyed, to close the festival.

 

Burning Lady at Las Fallas (photo by ClavCC-BY)

May

World Championship Rocky Mountain Oyster Festival (May)

“Mountain Oysters” are bulls’ testicles, also known as “calf fries”. If you can barbecue them better than anyone else, you’ll win the World Championship Rocky Mountain Oyster competition in Throckmorton, Texas.

Apparently, “on the cattle drives of yesteryear the calf fries would be tossed into the branding fire and allowed to cook to perfection … they popped open when they were done.”[3] The oysters are provided by the organizers, and the competition rules require judges to award points for “appearance, tenderness/texture, aroma and taste”.

If mountain oysters are not your style, there is also a “Tastes Like Chicken” competition, where you can cook anything unusual.

 

Festival logo

The Vogalonga on Venice’s canals (Whitsun/Pentecost)

Once a year there is a massive event held on a circuit through Venice’s lagoon and canals. It’s a 30 km (19 mile) circuit, and is a non-competitive amateur “race”. Anyone may participate on virtually any paddle-powered or oar-propelled boat.

There are thousands of participants, and well over a thousand craft, which provides a chaotic and exciting spectacle.[23]

 

Cheese-Rolling at Cooper’s Hill (last Monday in May)

Cheese-rolling is a quirky English tradition dating back hundreds of years. The premier event is surely the Cooper’s Hill Cheese-Rolling and Wake[4], held near Gloucester, in the United Kingdom, each Spring Bank Holiday Monday.

At noon, a round of Double Gloucester cheese is rolled down the hill, and one second later the competitors start to chase it. The hill, however, is very steep and rough, and many competitors stumble, tumble and slide down the hill in pursuit of the cheese. Further races follow, with “uphill races” in between. If you want to participate, entry is on the day and is free.

Injuries are frequent. The 2008 first race was won by Chris Anderson, who “was stretchered off wearing a neck brace on a spinal board after hurting his back as he finished head over heels”, although no lasting harm was done. Mark Cooper came third in the 2008 second race, before noticing that he had “quite a big hole” in his knee, after which he the St John Ambulance medics patched him up before taking him to hospital where he “spent the next four days having two operations under general anaesthetic”.[5]

The competition is not being held in 2010 due to concerns about crowd management, but the organizers hope to be back in future years.

 
Chasing the cheese (photo by Mike WarrenCC-BY)

 

June

Summer Solstice at Stonehenge (Around June 20/21)

The ancient monument of Stonehenge[6] in the United Kingdom is part of the human cultural heritage. It’s controlled by English Heritage[7], who for most of the year keep people away from the stones. You can “look but not touch” from a distance, getting to know the stones from “interpretive displays” in the visitors’ centre rather than by approaching the stones themselves.

But once a year something magic happens. Since 2000, English Heritage has allowed people to visit the stones overnight at the Summer Solstice[8]. You can’t take tents or even sleeping bags (but picnic mats and blankets are OK), and you can’t climb on the stones (but a blind eye is generally turned to hugging them). Drums will be beating in the background, rising to a crescendo at dawn.

Many of the thousands who make this pilgrimage each year have a special place in their heart for the stones, and the atmosphere is truly memorable.

เรียนภาษาอังกฤษกับ yindi.com by santi m.5/2

มาตรฐาน

Yindii Home > Yindii Reference > Feel free to send us your comments and suggestions รวมแบบทดสอบในแต่ละ section Introduction คำนำ Adjectives คำคุณศัพท์ Adverbs คำกริยาวิเศษณ์ Verbs คำกริยา Tenses กาล Prepositions คำบุพบท Pronouns คำสรรพนาม Nouns คำนาม Gerunds กริยาที่เติม ing Articles คำนำหน้านาม Auxiliary verbs กริยาช่วย Comparisons การเปรียบเทียบ Conjunctions คำสันธาน Punctuation เครื่องหมายวรรคตอน Irregular Verbs กริยารูปพิเศษ Feel free to send us your comments and suggestions ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Yindii English Grammar ซึ่งทางเราจะได้ทำการ update เพิ่มเนื้อหา และแบบทดสอบในส่วนต่างๆต่อไปอีกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณคงจะได้รับประโยชน์จากส่วนนี้ รวมแบบทดสอบในแต่ละ section Introduction คำนำ Adjectives คำคุณศัพท์ Adverbs คำกริยาวิเศษณ์ Verbs คำกริยา Tenses กาล Prepositions คำบุพบท Pronouns คำสรรพนาม Nouns คำนาม Gerunds กริยาที่เติม ing Articles คำนำหน้านาม Auxiliary verbs กริยาช่วย Comparisons การเปรียบเทียบ Conjunctions คำสันธาน Punctuation เครื่องหมายวรรคตอน Irregular Verbs กริยารูปพิเศษ Feel free to send us your comments and suggestions Yindii Online Grammar English Grammar ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Yindii English Grammar ซึ่งทางเราจะได้ทำการ update เพิ่มเนื้อหา และแบบทดสอบในส่วนต่างๆต่อไปอีกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณคงจะได้รับประโยชน์จากส่วนนี้ รวมแบบทดสอบในแต่ละ section Introduction คำนำ Adjectives คำคุณศัพท์ Adverbs คำกริยาวิเศษณ์ Verbs คำกริยา Tenses กาล Prepositions คำบุพบท Pronouns คำสรรพนาม Nouns คำนาม Gerunds กริยาที่เติม ing Articles คำนำหน้านาม Auxiliary verbs กริยาช่วย Comparisons การเปรียบเทียบ Conjunctions คำสันธาน Punctuation เครื่องหมายวรรคตอน Irregular Verbs กริยารูปพิเศษ Feel free to send us your comments and suggestions

Wanwaikroo by santi m.5/2

มาตรฐาน

Wan Wai Kroo

“Wan Wai Kroo” is a
day nationwide where students in Thailand pay their respects to their teachers,
taking vows to behave in class and devote themselves to studying. The teachers
give advice and well wishes to their students as they receive their gratitude,
and both parties thus ensure good fortune and make merit for the school
year.
Darius represented kindergarten 1 in carrying “Paan”
(meticulously designed floral arrangement) with another girl (they choose 1 boy
and 1 girl from each class) It’s an honor to be chosen. Mommy couldn’t help but
proud, hehehe!